Opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie

 

rie

De Arbowet stelt bedrijven verplicht risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren.

In artikel 5 van de Arbowet staat dat elk bedrijf een arbeidsomstandighedenbeleid moet voeren dat gebaseerd is op een op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie van alle gevaren die de arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich meebrengt.

Ook als er veranderingen zijn in de bedrijfsvoering die impact hebben op de arbeidsrisico’s moet een RI&E worden uitgevoerd. Het opstellen van een bedrijfs-RI&E is tevens een verplichte vraag in de VCA certificering.

In nauwe samenwerking met de preventiemedewerker stellen wij, na interviews en een bedrijfsrondgang, een inventarisatie op en een plan van aanpak samen. In dit plan van aanpak staat precies aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen en welke prioriteit daarbij hoort. Waar mogelijk maken wij gebruik van de branche RI&E. De RI&E wordt getoetst door een Hoger Veiligheidskundige.

Na de inventarisatie waarin alle punten op het gebied van veiligheid en gezondheid van de medewerkers op de werkvloer worden onderzocht, wordt een rapportage opgesteld met daarin concrete actiepunten. Met de RI&E wordt niet alleen invulling gegeven aan wettelijke verplichtingen, maar zorgt ook voor een veiligere en gezondere werkomgeving voor medewerkers.

 
 
onder min